نفس تشنه تب دارم...

نفس تشنـــــــه تب دارم ،بــــــه نفس هــــای تو مـــی آویخت

عود طبعم به نهان می سوخت،عطر شعرم به فضا مـی ریخت

چشـم بر چشم تو می بستم ،دست بر دست تو مـی سـودم

بــــه تمنــــای تو مـــی مردم ،بــــه تماشــــای تو خوش بــودم

چشـــم بر چشـــم تو می بستم ،شور و شوقم به سراپا بــود

دست در دست تو می رفتــــم ،هر کجا عشــق تو می فرمــود

سحـــــــر روشن فــــردا کــــــو؟گــــــــل صد برگ تمنا کــــــــو؟

اشک و لبخنــــد و تماشــا کـو؟ آن همه قـول و غزل ها کـــــو؟

بـــاز امشب شب بارانــــی است ،از هـــــــــوا سیـــــل بلا ریزد

بر من و عشـــــــق غم آویـــــزم ،اشک از چشــــــــم خـدا ریزد

من و این آتش هستی سوز ،تا جهان باقی و جان باقـی است

بی تو در گوگشه ی تنهایی ،بزم دل باقی و غم ساقــی ست!

 


/ 0 نظر / 5 بازدید