اشتیاق بوسیدن....

اشتیاق بوسیدن گونه ی سرخ غروب

دوباره کبوتر را بی تاب کرده بود

شب سیاه فرصت در اغوش کشیدنش را

از بالهایش ربوده  بود و

ترس دیر رسیدن,جسارت چشمهایش...

شب,مشغول چیدن ستاره ها در گیسوانش شد و

کبوتر با امید فردای انتهای خورشید,

تمام تن زمان را با بغض باران گریست...

/ 1 نظر / 6 بازدید