هر شب

تورا گم میکنم هر روز پیدا میکنم هر شب بدین سان خوبها را با تو زیبا میکنم هر شب مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی جانا چگونه با غرور خود مدارا میکنم هر شب تمام سایه هارا میکشم در روزن مهتاب حضورم را ز چشم خلق حاشا میکنم هر شب دلم فریاد میخواهد ولی در گوشه ای تنها چه بی ازار با دیوار نجوا میکنم هر شب کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردی؟که من این واژه را تا صبح معنا میکنم هر شب

/ 0 نظر / 6 بازدید