ادم کوری که خدا را ندید....

مردی با خود زمزمه کرد ، خدایا با من حرف بزن :یک سار شروع به خواندن کرد اما مرد نشنید.

 مرد فریاد بر آورد : خدایا با من حرف بزن، آذرخش در آسمان غرید. اما مرد گوش نکرد.

 مرد به اطراف خود نگاه کرد و گفت: خدایا بگذار تو رو ببینم. ستاره ای درخشید.اما مرد ندید.

 مرد فریاد کشید: یک معجزه به من نشان بده: نوزادی متولد شد. اما مرد توجهی نکرد.

پس مرد در نهایت یاس فریاد زذ: خدایا لمس کن و بگذار بدانم اینجا حضور داری.در همین هنگام خدا پایین آمد و مرد را لمس کرد.

اما مرد پروانه را با دستش پراند

/ 1 نظر / 10 بازدید
محمد رضا

بسیار جالب و پند و آموز بود ای کاش خدا را درک کنیم ای کاش او را لمس کنیم و ای کاش .... آپم